Klantonderzoek.

Alle geldverstrekkers hebben maatregelen getroffen om de risico’s op financieel-economische criminaliteit te beperken. Met als doel om de betrouwbaarheid, stabiliteit en de goede naam van de financiële sector te beschermen. Dit zijn we samen ook verplicht vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarom beoordelen we naast het kredietrisico (en vaststelling herkomst van eigen middelen) ook hoe betrouwbaar de klant is.

We beoordelen alle klanten met:

Maatregelen voor beheersing van risico en de klantintegriteit risicoanalyses.

Dit betekent onder andere dat we de herkomst van het in te brengen eigen vermogen controleren.

Klantidentificatie, -verificatie en –acceptatie.

We werken met afgeleide identificatie omdat we in Nederland geen persoonlijk contact op locatie hebben met de klant (dat doen we met een klantonderzoek).

Screening.

In het kader van verificatie screenen we klanten onder andere tegen de volgende ‘watchlists’ en/of databases:

 • Verificatie Informatie Systeem (VIS-toets)
 • Externe Verwijzingsapplicatie (EVA-toets)
 • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH-toets)
 • Lijsten met Politically Exposed Persons (PEP-lijsten)
 • Sanctielijsten

Let op:

Als een huis voor de aanvraag of vlak voor de passeerdatum gekocht en weer verkocht is (bijvoorbeeld de ABA of ABC-constructie) kan dat een indicator voor fraude zijn. De aanvrager is verplicht om ons hierover te informeren.

De uitkomst van het klantonderzoek kan aanleiding zijn voor Argenta om een klant niet te accepteren.

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor een medeaanvrager is voldoende als het inkomen van deze aanvrager niet nodig is voor de hypotheek en de aanvrager niet voldoet aan eerdergenoemde criteria.

Wie mag de Argenta hypotheek aanvragen?

Hieronder leggen we je uit wat we verstaan onder 'aanvrager' en waar jouw klant aan moet voldoen om de Argenta hypotheek aan te kunnen vragen:

Aanvrager.

De aanvrager is of wordt eigenaar en bewoner van het huis. Het afsluiten van de hypotheek maakt de aanvrager hoofdelijk schuldenaar van de Argenta hypotheek.

We accepteren geen:

 • 3 of meer aanvragers
 • Samenlevingsvormen in de familiesfeer (bijvoorbeeld een vader die samen met zijn zoon een huis koopt)
 • Borgstelling door derden
Leeftijd.

Een aanvrager moet handelingsbekwaam en 18 jaar of ouder zijn voor het aanvragen van de Argenta hypotheek. Er geldt geen maximumleeftijd.

Identiteit en identiteitsbewijs.

Iedere aanvrager moet een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen waaruit de nationaliteit blijkt.

Een aanvrager waarvan het inkomen nodig is voor het krijgen van de Argenta hypotheek moet beschikken over:

 • De Nederlandse nationaliteit of
 • De nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein of
 • Een andere nationaliteit en een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgegeven
 • Vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker waaruit blijkt dat sprake is van:

- Een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd of

- Een verblijfsvergunning voor de Europese Unie voor langdurig ingezetenen of

- Een document ‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ of

- Een verblijfsvergunning in Nederland voor een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is volgens artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit