eigen middelen en klantbeoordeling.

Hier vind je een opsomming van de bewijsstukken voor eigen middelen. Je leest wie de Argenta hypotheek kan aanvragen en hoe we klanten beoordelen.
Image
driehoek

eigen middelen en klantbeoordeling.

Daarbij geldt dat:

 • we de herkomst van de eigen middelen kennen en vast moeten kunnen stellen dat deze afkomstig zijn uit een legitieme en betrouwbare bron
 • de bewijsstukken om de herkomst vast te kunnen stellen verplicht zijn als de ingebrachte eigen middelen groter zijn dan € 25.000,- (tot de grenswaarde van € 25.000 is het dossierafhankelijk of er een bewijsstuk wordt opgevraagd)
 • deze gegevens verstrekt moeten zijn door de instelling waar de eigen middelen zijn aangehouden
 • de bewijsstukken moeten voorzien zijn van:
  • de namen van de rekeninghouders
  • datum
  • saldo
  • IBAN

We accepteren alleen eigen middelen in euro’s.

Let op: mogelijk kunnen er naar aanleiding van de aangeleverde documenten aanvullende vragen worden gesteld of aanvullende documenten worden opgevraagd. Dit geldt alleen als het niet duidelijk is waar de eigen middelen vandaan komen volgens de aangeleverde bewijstukken.

Hieronder vind je de mogelijke bewijsstukken die aangeleverd moeten worden:

spaargelden en/of beleggingen.

 • kopie meest recente jaaropgave van de bank of beleggingsinstelling OF 
 • kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) waaruit de omvang en de opbouw van het box 3-vermogen blijkt

verkoop vastgoed (bijvoorbeeld woning).

 • als vastgoed verkocht is: afrekening notaris
 • als vastgoed (nog) niet verkocht is: taxatierapport of kopie getekend verkoopcontract en saldo huidige hypotheek

erfenis.

 • kopie bankrekeningafschrift waarop de bijschrijving van de erfenis is vermeld. Uit het bankafschrift moet duidelijk blijken van welke bron (notaris) de erfenis afkomstig is, òf
 • als erfenis niet is afgewikkeld via een notaris dan kopie aangifte of aanslag erfbelasting

gift of schenking.

 • kopie bankrekeningafschrift waarop de schenking is vermeld en uit de vermelding blijkt dat sprake is van een gift of schenking
 • schenkingsakte
 • kopie aangifte schenkbelasting

loterij of kansspelen.

 • kopie bankrekeningafschrift met bijschrijving gewonnen bedrag en naam uitkerende instantie (bijvoorbeeld Staatsloterij, Holland Casino)

lening bij familie of kennissen.

 • kopie (concept) leningovereenkomst

lening bij eigen onderneming (DGA/Zelfstandige).

 • kopie (concept) leningovereenkomst

vermogen uit een onderneming.

 • besluit dividenduitkering door middel van notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) met ondertekening van bestuurder en notulist èn een kopie van de volledige jaarrekening van de onderneming (incl. toelichting)
 • officiële verklaring van de accountant waaruit de dividenduitkering blijkt
 • aangifte dividendbelasting.

overig vermogen.

 • bewijsstukken en verklaringen aanvrager waaruit duidelijk de herkomst van het vermogen blijkt

Let op:

 • bovenstaande lijst is niet beperkend
 • mogelijk kunnen er naar aanleiding van de aangeleverde documenten aanvullende vragen worden gesteld of kunnen er aanvullende documenten worden opgevraagd

aanvrager.

De aanvrager is of wordt eigenaar en bewoner van het huis. Het afsluiten van de hypotheek maakt de
aanvrager hoofdelijk schuldenaar van de Argenta hypotheek.

We accepteren geen:

 • 3 of meer aanvragers
 • samenlevingsvormen in de familiesfeer (bijvoorbeeld een vader die samen met zijn zoon een huis koopt)
 • borgstelling door derden

leeftijd.

Een aanvrager moet handelingsbekwaam en 18 jaar of ouder zijn voor het aanvragen van de Argenta hypotheek. Er geldt geen maximum leeftijd.

identiteit en identiteitsbewijs.

Iedere aanvrager moet een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen waaruit de nationaliteit blijkt.

Een aanvrager waarvan het inkomen nodig is voor het krijgen van de Argenta hypotheek moet beschikken over:

 • de Nederlandse nationaliteit of
 • de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie of over de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein of
 • een andere nationaliteit en een door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgegeven
 • vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker waaruit blijkt dat sprake is van:
 • een verblijfsvergunning in Nederland voor onbepaalde tijd of
 • een verblijfsvergunning voor de Europese Unie voor langdurig ingezetenen of
 • een document ‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ of
 • een verblijfsvergunning in Nederland voor een verblijfsdoel dat niet tijdelijk is volgens artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit

klantbeoordeling.

Naast het kredietrisico beoordelen we ook hoe betrouwbaar de klant is. Daarom hebben we maatregelen getroffen om de risico’s op financieel-economische criminaliteit te beperken. Met als doel om de betrouwbaarheid, stabiliteit en de goede naam van de financiële sector te beschermen.

We beoordelen alle klanten met:

 • maatregelen voor beheersing van risico en de klantintegriteit risicoanalyses: dit betekent onder andere dat we
 • de herkomst van het in te brengen eigen vermogen controleren
 • klantidentificatie, -verificatie en –acceptatie: we werken met afgeleide identificatie omdat we in
 • Nederland geen persoonlijk contact op locatie hebben met de klant (dat doen we met een klantonderzoek)*
 • screening: in het kader van verificatie screenen we klanten onder andere tegen de volgende ‘watchlists’ en/of databases:
  • Verificatie Informatie Systeem (VIS-toets)
  • Externe Verwijzingsapplicatie (EVA-toets)
  • Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH-toets)
  • lijsten met Politically Exposed Persons (PEP-lijsten)
  • sanctielijsten

Als een huis voor de aanvraag of vlak voor de passeerdatum gekocht en weer verkocht is (bijvoorbeeld de ABA of ABC-constructie) kan dat een indicator voor fraude zijn. De aanvrager is verplicht om ons hierover te informeren.

Let op:

De uitkomst van het klantonderzoek kan aanleiding zijn voor Argenta om een klant niet te accepteren (als bijvoorbeeld blijkt uit het klantonderzoek dat een klant een PEP is dan wordt deze niet geaccepteerd).

Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor een medeaanvrager is voldoende als het inkomen van deze aanvrager niet nodig is voor de hypotheek en de aanvrager niet voldoet aan eerdergenoemde criteria.