Ken jouw klant.

Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we samen verplicht te voorkomen dat onze producten worden gebruikt voor criminele doelen. Daarom willen we jouw klant leren kennen voordat de Argenta hypotheek wordt aangegaan. We beoordelen dus niet alleen of jouw klant de hypotheek kan betalen. We controleren bijvoorbeeld ook de herkomst van eigen middelen die jouw klant wil inbrengen.


Dat doen we door het uitvoeren van een klantonderzoek. En we moeten samen aantonen waar het geld vandaan komt. Daarbij beoordelen we ook of dat het logisch is dat jouw klant dit eigen geld bezit en kan inbrengen bij de aankoop van een huis.

Waar komen de eigen middelen van jouw klant vandaan?

Heeft jouw klant spaargeld? Dan kijken we bijvoorbeeld naar de leeftijd en huidige woonlasten. Eigen middelen kunnen ook ergens anders vandaan komen. Denk aan een erfenis, schenking, overwaarde van het oude huis of vermogen uit de eigen onderneming. Samen met jouw klant kun je aantonen waar de eigen middelen vandaan komen. Bijvoorbeeld door de volgende documenten aan te leveren (als dat van toepassing is):

Spaargelden en/of beleggingen.
 • Kopie meest recente jaaropgave van de bank of beleggingsinstelling OF 
 • Kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) waaruit de omvang en de opbouw van het box 3-vermogen blijkt
Verkoop vastgoed.
 • Als vastgoed verkocht is: afrekening notaris
 • Als vastgoed (nog) niet verkocht is: taxatierapport of kopie getekend verkoopcontract en saldo huidige hypotheek
erfenis.
 • Kopie bankrekeningafschrift waarop de bijschrijving van de erfenis is vermeld. Uit het bankafschrift moet duidelijk blijken van welke bron (notaris) de erfenis afkomstig is, òf
 • Als erfenis niet is afgewikkeld via een notaris dan kopie aangifte of aanslag erfbelasting
Gift of schenking.
 • Kopie bankrekeningafschrift waarop de schenking is vermeld en uit de vermelding blijkt dat sprake is van een gift of schenking
 • Schenkingsakte
 • Kopie aangifte schenkbelasting
Loterij of kansspelen.

Kopie bankrekeningafschrift met bijschrijving gewonnen bedrag en naam uitkerende instantie (bijvoorbeeld Staatsloterij, Holland Casino)

Lening bij familie of kennissen.
 • Kopie (concept) leningovereenkomst
Lening bij eigen onderneming (DGA/Zelfstandige).
 • Kopie (concept) leningovereenkomst
Vermogen uit een onderneming.
 • Besluit dividenduitkering door middel van notulen Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) met ondertekening van bestuurder en notulist èn een kopie van de volledige jaarrekening van de onderneming (incl. toelichting)
 • Officiële verklaring van de accountant waaruit de dividenduitkering blijkt
 • Aangifte dividendbelasting
Overig vermogen.
 • Bewijsstukken en verklaringen aanvrager waaruit duidelijk de herkomst van het vermogen blijkt (zoals virtuele valuta)

Let op:

 • De lijst hierboven is niet beperkend
 • Mogelijk stellen we op basis van de documenten die je hebt aangeleverd aanvullende vragen of vragen we meer documenten op

Daarbij geldt dat:

 • We de herkomst van de eigen middelen kennen en vast moeten kunnen stellen dat deze afkomstig zijn uit een legitieme en betrouwbare bron
 • De bewijsstukken om de herkomst vast te kunnen stellen verplicht zijn als de totale ingebrachte eigen middelen groter zijn dan € 25.000,- (tot de grenswaarde van € 25.000,- is het dossierafhankelijk of er bewijsstukken worden opgevraagd)
 • Deze gegevens verstrekt moeten zijn door de instelling waar de eigen middelen zijn aangehouden
 • De rekeningafschriften moeten voorzien zijn van:
  • de namen van de rekeninghouders
  • datum
  • saldo
  • IBAN

We accepteren alleen eigen middelen in euro’s.

Voorbeeld formulier herkomst eigen middelen.

Bij de aanvraag van de Argenta hypotheek krijgt jouw klant een formulier die jullie samen moeten invullen. Hier vind je een voorbeeld ervan: