Ken jouw klant.

Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn we samen verplicht te voorkomen dat onze producten worden gebruikt voor criminele doelen. Daarom willen we jouw klant leren kennen voordat de Argenta hypotheek wordt aangegaan. We beoordelen dus niet alleen of jouw klant de hypotheek kan betalen. We controleren bijvoorbeeld ook de herkomst van eigen middelen die jouw klant wil inbrengen.


Dat doen we door het uitvoeren van een klantonderzoek. En we moeten samen aantonen waar het geld vandaan komt. Daarbij beoordelen we ook of dat het logisch is dat jouw klant dit eigen geld bezit en kan inbrengen bij de aankoop van een huis.

Waar komen de eigen middelen van jouw klant vandaan?

Heeft jouw klant spaargeld? Dan kijken we bijvoorbeeld naar de leeftijd en huidige woonlasten. Eigen middelen kunnen ook ergens anders vandaan komen. Denk aan een erfenis, schenking, overwaarde van het oude huis of vermogen uit de eigen onderneming. Samen met jouw klant kun je aantonen waar de eigen middelen vandaan komen. Bijvoorbeeld door de volgende documenten aan te leveren (als dat van toepassing is):

Spaargelden en/of beleggingen.
 • Jaaropgave van de bank of beleggingsinstelling of kopie meest recente aangifte inkomstenbelasting (IB) – box 3 

  en

 • Een kopie van het bankrekeningafschrift waaruit het actuele saldo blijkt. Bijvoorbeeld: een kopie bankafschrift van de aangroei (eigen middelen) van het  lopende jaar (periode einde jaaropgave tot heden). De transacties moeten (in de basis) beoordeeld worden binnen de periode van begin vorig jaar t/m het huidig lopend jaar.
Verkoop vastgoed.
 • Indien het vastgoed (nog) niet is verkocht: een taxatierapport 

  of

 • Een kopie van het verkoopcontract en een recent saldobiljet 
  van de oude hypotheek (niet ouder dan 3 maanden)
 • Als het vastgoed binnen het afgelopen jaar is verkocht: notarisafrekening
 • Als de verkoop langer heeft geduurd dan 1 jaar: jaaropgave van vorige jaar of ouder
 • Als er sprake is van de verkoop van vastgoed in het buitenland moeten de documenten vertaald zijn naar het Engels of Nederlands door een erkende vertaler (hierbij gelden dezelfde regels als eigen middelen uit het buitenland)
Erfenis.
 • Als erfenis is afgehandeld via de notaris: kopie bankrekeningafschrift met bijschrijving van de erfenis

  of

 • Als de erfenis niet is afgewikkeld via een notaris: kopie aangifte/aanslag erfbelasting
Gift of schenking.
 • Kopie bankrekeningafschrift waarop de schenking staat vermeld en waaruit blijkt dat het gaat om een gift/schenking

  of

 • Een schenkingsovereenkomst die door alle partijen is ondertekend
Loterij of kansspelen.
 • Kopie bankrekeningafschrift met bijschrijving van het gewonnen bedrag en naam uitkerende instantie (bijvoorbeeld Staatsloterij, Holland Casino)
Lening bij familie of kennissen.
 • Getekende kopie leningovereenkomst
Lening bij eigen onderneming (DGA/Zelfstandige).
 • Getekende kopie leningovereenkomst
Vermogen uit een onderneming.

Holding/ BV structuur.

 • Besluit dividenduitkering door middel van notulen Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) met ondertekening van bestuurder en notulist en een kopie van de volledige jaarrekening van de onderneming (incl. toelichting) 
 • Er moet sprake zijn van een meerderheidsbelang of goedkeuring van de directie
 • Officiële verklaring van de accountant voor een dividenduitkering of een aangifte dividendbelasting
 • Verklaring voor akkoord voor onttrekking eigen middelen uit de onderneming opgesteld door de Ondernemersdesk Quion

Uitzondering: Wanneer er sprake is van een IKV, is een verklaring voor akkoord betreffende de onttrekking van eigen middelen uit de onderneming voldoende, mits deze is opgesteld door een rekenmeester. Hierbij vervalt de noodzaak van de bovenstaande aanvullende documenten.

Eenmanszaak/ VOF structuur. 

 • Recente jaarcijfers (resultatenrekening en een balans)
 • Kopie bankrekeningafschrift zakelijke rekening met saldo niet ouder dan 3 maanden
 • Verklaring voor akkoord voor onttrekking eigen middelen uit de onderneming opgesteld door de Ondernemersdesk Quion

Uitzondering: Wanneer er sprake is van een IKV, is een verklaring voor akkoord betreffende de onttrekking van eigen middelen uit de onderneming voldoende, mits deze is opgesteld door een rekenmeester. Hierbij vervalt de noodzaak van de bovenstaande aanvullende documenten.                            

Overig vermogen.
 • Bewijsstukken en een verklaring van de aanvrager waaruit duidelijk de herkomst van het vermogen blijkt. De transacties dienen (in de basis) te beoordeeld te worden binnen periode van begin vorig jaar tot en met het huidig lopend jaar
Virtueel valuta (crypto currency).
 • Kopie IB-aangifte met opgave crypto currency
 • Toelichting van de aanvrager(s)
Overig.
 • Kopie IB-aangifte 
 • Documenten die de herkomst ondersteunen

Let op:

 • De lijst hierboven is niet beperkend
 • Mogelijk stellen we op basis van de documenten die je hebt aangeleverd aanvullende vragen of vragen we meer documenten op

Daarbij geldt dat:

 • We de herkomst van de eigen middelen kennen en vast moeten kunnen stellen dat deze afkomstig zijn uit een legitieme en betrouwbare bron
 • De bewijsstukken om de herkomst vast te kunnen stellen verplicht zijn als de totale ingebrachte eigen middelen groter zijn dan € 25.000,- (tot de grenswaarde van € 25.000,- is het dossierafhankelijk of er bewijsstukken worden opgevraagd)
 • Deze gegevens verstrekt moeten zijn door de instelling waar de eigen middelen zijn aangehouden
 • De rekeningafschriften moeten voorzien zijn van:
  • de namen van de rekeninghouders
  • datum
  • saldo
  • IBAN

We accepteren alleen eigen middelen in euro’s.

Voorbeeld formulier herkomst eigen middelen.

Bij de aanvraag van de Argenta hypotheek krijgt jouw klant een formulier die jullie samen moeten invullen. Hier vind je een voorbeeld ervan: