Disclaimer en Privacy Statement

Als u uw bankzaken regelt bij Argenta verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om.

Privacy Statement 

AIs u uw bankzaken regelt bij Argenta, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Wij gaan hier zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk mee om.

In dit privacy statement leest u welke gegevens Argenta van u verzamelt en met welk doel. Dit statement is van toepassing op alle diensten die door Argenta worden aangeboden. Gegevens die u aan Argenta verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële

Instellingen en de Telecommunicatiewet. In de Gedragscode zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verder uitgewerkt voor banken.

 

Onze verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder de volgende nummers:

Argenta Spaarbank N.V.              1227253


Voor een goed begrip van dit privacy statement leggen wij u twee begrippen uit: 

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, gebruiken, raadplegen en bewaren van uw gegevens. Maar ook het verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.
 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Bezoekers van onze website;
 • (Potentiële) klanten en hun vertegenwoordigers, zoals ouders van minderjarige kinderen;
 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten;
 • Derden, indien dat nodig is om uw en onze belangen te beschermen (bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding).
 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen. Per doel geven we een aantal voorbeelden van verwerkingen.

 

 • Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

  Als u klant bij ons wilt worden, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij moeten u identificeren en uw gegevens verifiëren. Meestal aan de hand van uw identiteitsbewijs. Daarnaast moeten wij onderzoeken of we u als klant kunnen accepteren. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld telefoongesprekken en videochat-sessies. Dit doen wij onder meer voor criminaliteitsbestrijding en kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering. En als u een hypotheek aanvraagt, moeten wij uw kredietwaardigheid beoordelen. Hiervoor kunnen wij ook gebruikmaken van gegevens die wij van anderen verkrijgen, zoals Bureau Krediet Registratie (BKR).

 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden

  Voor fraudepreventie en –bestrijding maken wij gebruik van en nemen wij deel aan de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Het doel hiervan is om de klanten van de financiële instellingen en de financiële instellingen zelf te beschermen. Daarnaast houden wij van websitebezoekers IP-adressen bij om cybercrime tegen te gaan.

 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

  Wij zijn wettelijk verplicht gegevens van onze klanten te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. De Belastingdienst, maar ook een buitenlandse belastingautoriteit, mag alle gegevens, die nodig zijn voor het vaststellen van de te heffen belasting, opvragen bij ons. Ook de toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), De Nationale Bank van België (NBB), de de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Europese Centrale Bank (ECB), kunnen gegevens opvragen.

 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

  Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij gegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen u onder andere via post, telefoon, e-mail en online advertenties informeren over onze producten en diensten. Ook weten wij welke producten u van ons heeft en voor welke producten u interesse heeft getoond op onze website. Op basis van deze gegevens kunnen we u gerichte aanbiedingen doen van al onze producten, zowel de bancaire als de verzekeringsproducten. Denk hierbij aan een spaarrekening voor uw kind. Wilt u niet benaderd worden voor marketingactiviteiten, neem dan contact met ons op

 • Om uw en onze belangen te beschermen

  Wij vinden het belangrijk dat uw en onze belangen goed beschermd worden. Zo verwerken wij uw gegevens om een inschatting te maken van voorzieningen die wij moeten treffen op onze balans. Daarnaast verwerken wij soms persoonsgegevens voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten of voor het verbeteren van bestaande producten of diensten. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van klantpanels. Zodra u een betalingsachterstand heeft, kunnen wij gegevens uitwisselen met onze dienstverlener Qiuon om gezamenlijk te komen tot de beste oplossing voor uw situatie. Om betalingsachterstanden te voorkomen, maken wij een inschatting van het risico dat u hiervoor loopt. Wij doen dit ondermeer op basis van uw persoonsgegevens. 

 • Voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden

  Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Uw persoonsgegevens bewaren wij ook niet langer dan nodig is. Wel kunnen we uw gegevens nog gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doelen en analyses. Dit doen wij bijvoorbeeld om het aantal klanten per productsoort over de jaren heen in beeld te brengen.
   

Bijzondere gegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Om onze rol als verzekeraar goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. De gegevens verstuurt u rechtstreeks naar een medisch adviseur van Argenta (Meditel). Meditel gebruikt deze gegevens om het risico te beoordelen. Bijvoorbeeld als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten.

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons daarom vraagt. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van Argenta verwerken persoonsgegevens. Argenta Nederland is onderdeel van de Argenta Groep. Dat betekent dat uw gegevens verwerkt en gedeeld worden binnen de Groep. De belangrijkste onderdelen van Argenta Nederland zijn:

 

 • Argenta Spaarbank NV
 • Argenta Assuranties N.V.

De belangrijkste partners van Argenta Nederland zijn:

 • NHG
 • Quion
 • Meditel
 • Welten Projecten
 • Cendris

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Argenta mag uw persoonlijke gegevens ook doorgeven aan andere partijen die werkzaamheden voor ons uitvoeren. Dit zijn partijen die nauwkeurig door Argenta zijn geselecteerd. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Argenta diensten te verlenen of een data-analyse uit te voeren. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Argenta zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die via onze website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die toestemming vragen wij aan u in een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming ook weer via de website intrekken. Daarnaast kunt u cookies verwijderen uit uw browser of de instellingen van uw browser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig. .

 

Sociale Media

Op onze websites kunnen buttons van sociale media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Daarvoor geldt dit privacy statement niet. Het gebruik van sociale media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyregels van deze sociale media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie. Als wij zelf een pagina hebben op een van de sociale media, zoals op Facebook, dan geldt dit privacy statement wel voor de inhoud van die pagina. Het webcare team beantwoordt uw vragen. Uw tweets, posts en andere comments slaan wij op, zodat we u later eventueel nog verder kunnen helpen.


Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit privacy statement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.


Opnemen van telefoongesprekken

Argenta helpt u graag via de telefoon. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn en om onze service verder te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken en chatsessies op. Dit laten wij u altijd eerst even weten. Wij analyseren deze gesprekken. Zo kunnen wij onze experts continu blijven trainen. Daarnaast nemen wij telefoongesprekken op in het kader van bewijsvoering en criminaliteitsbestrijding.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Argenta van mij?

U kunt bij Argenta een overzicht opvragen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken. Heeft u een spaarrekening bij Argenta? U kunt dan via uw online bankomgeving een deel van uw gegevens en uw rekeningoverzicht bekijken.

Wilt u uw gegevens wijzigen of aanvullen of vindt u dat wij uw gegevens onterecht verwerken? Stuur dan uw verzoek in een getekende brief met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:

Argenta
Postbus 9166
4801 LG Breda


Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Argenta is gebonden aan de volgende regels:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
 • De Telecommunicatiewet
 • Het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen

Wijzigingen

Argenta behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan dit privacy statement regelmatig te bekijken, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van het geldende privacy statement. 


Een klacht indienen

Heeft u een klacht? Dan vinden wij dat heel vervelend. We horen graag van u hoe wij onze producten en diensten kunnen verbeteren.
Lees meer over een klacht indienen.  

Disclaimer

Argenta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.


Onze website

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. We kunnen niet garanderen dat onze website foutloos werkt en continu toegankelijk is. We zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, of schade door storingen. Dit geldt ook voor andere door ons elektronisch aangeboden diensten. Ook aanvaarden we geen verantwoordelijkheid over de inhoud van gelinkte websites die niet door Argenta worden onderhouden. Bijvoorbeeld websites waar Argenta naar toe linkt, of websites die verwijzen naar onze site.


Informatie wijzigen

Argenta behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. We geven geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.


Voorwaarden

Op overeenkomsten met Argenta zijn de geldende voorwaarden van toepassing. Bij een verschil tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.
Argenta maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie